Tuesday, February 8, 2011

طوق

حواليا طوق
لازم افوق
ماليني شوق
واخدني فوق

رماني ضوء
باصرخ ف بوق
ياريتني اروق
او راحتي ادوق

مفيش فروق
يارتني سد ضد الحروق
او حتي سوق
اوكنت لبعيد أسوق

لازم أفكه
او حتي اسكه
مش لاقي حروف تشكه
يالي هذا الطوق اللعين

No comments:

Post a Comment